ACHTERAF BETALEN | GRATIS VERZENDING | VOOR 15:00 BESTELD VANDAAG VERSTUURD | TRACK-TRACE SERVICE

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 08 augustus 2014 - heden

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met BeSa computers betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.3 BeSa computers behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1 Alle aanbiedingen van BeSa computers, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 Alle afbeeldingen en gegevens betreffende gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor aanbiedingen worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Afwijkingen in de door BeSa computers verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door BeSa computers te verrichten wezenlijk andere prestatie. BeSa computers behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kunt hier echter geen rechten aan ontlenen.
2.3 BeSa computers kunt niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van BeSa computers. Overeenkomst tussen verkoper en koper is bindend nadat de kopende partij  hier op eigen wil een betaling voor het product betaald. Product kan pas geretourneerd worden wanneer deze hardwarematig dermate niet in orde is. Product kan geretourneerd / gecrediteerd worden product binnen de garantie termijn.
3.2 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Aan de gevolgen van druk- en zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
4.2 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en levering in een van de vestigingen van BeSa computers; inclusief BTW; in Euro's; exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling en instructie.
4.3 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 5. Risico

5.1 De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging BeSa computers.
5.2 BeSa computers is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 BeSa computers behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door BeSa computers aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door BeSa computers ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen BeSa computers van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen BeSa computers en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

 

Artikel 7. Aflevering

7.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal BeSa computers bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad of niet meer leverbaar is), of er is om een andere reden vertraging, of een bestelling kunt niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
7.2 Aan de leveringsplicht van BeSa computers zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BeSa computers geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
7.3 Alle genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 8. Zichttermijn / herroepingsrecht

8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van 14 dagen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan BeSa computers heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding (per contactformulier) te maken bij BeSa computers. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden (bij aankoop van een nieuw product) in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt BeSa computers er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag (exclusief de berekende verzendkosten en administratiekosten) aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant. Met inachtneming van hetgeen wat is bepaald in de vorige zin geldt ook voor lid 8.4 (o.a. verzendkosten, transportkosten). Bij terugzenden/terugbrengen van goederen na de bedenktermijn van 14 dagen wordt er "opschoonkosten" a €39,- én tijd in gebruik in rekening gebracht ongeacht reden van terugzenden/terugbrengen.

8.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten. Op diensten, waarbij BeSa computers slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van de daadwerkelijk dienstverlener van toepassing zijn.
8.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-              diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de klant, is begonnen voor de termijn van vijf werkdagen.
-              producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
-              producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
-              Product(en) waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

8.4  BeSa computers is niet verantwoordelijk voor het schade wat gedurende transport is ontstaan. Bijkomende kosten (o.a. verzendkosten, transportkosten) wordt door ons niet vergoed. Klant stelt bij beschadiging van het pakket BeSa computers tijdig op de hoogte en kan na een retourzending een zelfde bestelling verwachten.

 

Artikel 9. Garantie en Conformiteit

9.1 BeSa computers biedt vanaf 01 mei 2016 als aankoopgarantie de volgende voorwaarden:

BeSa computers geeft 6 – 12 - 24 maanden garantie op (hardware) Notebooks, Desktops, TFT monitoren en alle producten zoals dit vermeld is in de aanbieding ongeacht merk of garantietermijn van de fabrikant. Op accu’s, batterijen, adapters en overige bijgeleverde accessoires is 3 maanden garantietermijn van toepassing. Ondeskundig gebruik (verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, beschadiging door inwerking van vocht, stof of andere oorzaken), zelf wijzigingen of reparaties verrichten en onzorgvuldig gebruik valt niet onder de invloedsfeer - garantiebepaling van BeSa computers. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt BeSa computers zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor BeSa computers in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal BeSa computers niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van BeSa computers.
10.2 Klant vrijwaart BeSa computers te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
10.3 De aansprakelijkheid van BeSa computers blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat BeSa computers de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
10.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door BeSa computers ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
10.5 BeSa computers is niet aansprakelijk voor het verlies van data of de gevolgschade die daar op volgt op welke wijze dan ook. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke back up van deze data. Hieronder vallen onder andere, defect geraakte opslag media en uitvoering van reparaties aan hard en/of software.

 

Artikel 11. Privacy

11.1 Indien u een bestelling plaatst bij BeSa computers, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van BeSa computers. BeSa computers houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
11.2 BeSa computers respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.