Herroepingsrecht

Artikel 8. Zichttermijn / herroepingsrecht

8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van 14 dagen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan BeSa computers heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding (per contactformulier) te maken bij BeSa computers. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk -  in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt BeSa computers er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag (exclusief de berekende verzendkosten en administratiekosten) aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant. Met inachtneming van hetgeen wat is bepaald in de vorige zin geldt ook voor lid 8.4 (o.a. verzendkosten, transportkosten). Bij terugzenden/terugbrengen van goederen na de bedenktermijn van 14 dagen wordt er "opschoonkosten" a €39,- én tijd in gebruik in rekening gebracht ongeacht reden van terugzenden/terugbrengen.

8.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten. Op diensten, waarbij BeSa computers slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van de daadwerkelijk dienstverlener van toepassing zijn.
8.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-              diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de klant, is begonnen voor de termijn van vijf werkdagen.
-              producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
-              producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
-              Product(en) waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

Verzegelde producten mogen alleen worden geweigerd wanneer de verzegeling is verbroken bij:

  • hygiënische producten
  • producten met een gezondheidsrisico
  • audio- en video-opnamen
  • computerprogrammatuur

8.4  BeSa computers is niet verantwoordelijk voor het schade wat gedurende transport is ontstaan. Bijkomende kosten (o.a. verzendkosten, transportkosten) wordt door ons niet vergoed. Klant stelt bij beschadiging van het pakket BeSa computers tijdig op de hoogte en kan na een retourzending een zelfde bestelling verwachten.